Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 10 lần đầu ...
24/02/2017


Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Kết quả sắp xếp đổi mới năm 2016, Tình hình thực hiện NVCI và TNXH năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2013-2016 và thực trạng quản trị cơ cấu tổ chức năm 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPD năm 2016.

Xem chi tiết...