Sống và làm việc theo Hiến pháp và Pháp luật

Diễn đàn Kinh doanh Châu Á-Thái Bình Dương ...
02/10/2015


Diễn đàn Kinh doanh Châu Á-Thái Bình Dương hoạt động như một diễn đàn đối thoại công - tư trong khu vực về vai trò và nhu cầu của doanh nghiệp trong việc thực hiện mục tiêu tăng trưởng, phục hồi và phát triển bền vững.

Xem chi tiết...