Happy new year 2015Chúc mừng năm mới Ất Mùi 2015

Bảo đảm tài chính

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Bảng báo cáo kế hoạch kinh doanh, hay còn gọi là bảng báo cáo lãi lỗ, chỉ ra sự cân bằng giữa thu ...

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ...

Sử dụng kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng như thế nào

Bởi vì kế hoạch này cung cấp những thông tin cụ thể và có sắp xếp về doanh nghiệp của bạn và cách ...

5 C trong tín dụng: Năng lực, Vốn, Thế chấp, Uy tín và các Điều kiện khác

Khi bạn vay vốn Ngân hàng, Ngân hàng phải thẩm định đơn xin vay. Để làmviệc này, nhiều Ngân hàng sử ...

Phương pháp tiếp cận với ngân hàng

Khi Công ty của bạn cần huy động vốn, bạn có thể đến ngân hàngxin vay vốn. Có nhiều ngân hàng tại ...

Giới thiệu

Tìm được nguồn tài chính sẽ là một hoạt động kinh doanh cơ bản diễn ra trong suốt thời gian kinh ...

Quản lý khoản phải thu

Khoản phải thu được hình thành khi công ty cho khách hàng mua nợ sản phẩm, dịch vụ. Đây là những ...

123

Hà Nội phân cấp quản lý kinh doanh karaoke ...
04/02/2015


UBND Thành phố phân cấp cho UBND cấp huyện cấp Giấy phép kinh doanh karaoke cho các tổ chức, doanh nghiệp (kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ...

Xem chi tiết...