Công ty TNHH MTV Khai thác thuỷ lợi Quảng Bình ...
02/12/2016


Thông tin công bố là Kế hoạch SXKD và ĐTPT năm 2016, Kết quả hoạt động SXKD 3 năm 2013-2016, Báo cáo về thực hiện NVCI và TNXH năm 2015, Báo cáo tài chính năm 2015, Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2016.

Xem chi tiết...