Hệ thống đánh giá Hiệu quả hoạt động của Doanh nghiệpĐào tạo trực tuyến Doanh nghiệp nhỏ và vừaBáo cáo Phát triển doanh nghiệp năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020

Báo cáo tình hình phát triển doanh nghiệp năm ...
01/07/2020


Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Công văn số 208/TTg-ĐMDN ngày 07/02/2018 về việc tổng hợp, định kỳ báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tình hình phát triển doanh nghiệp (DN) thuộc các thành phần kinh tế, trên cơ sở tổng hợp báo cáo của các cơ quan, đơn vị có liên quan và các kết quả khảo sát, đánh giá nhanh tình hình DN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư kính trình Thủ tướng Chính phủ Báo cáo tình hình phát triển DN năm 2019 và 5 tháng đầu năm 2020

Xem chi tiết...

Công ty TNHH Việt Hưng Hưng Yên
03/07/2018


Công ty TNHH Việt Hưng Hưng Yên là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh và cung cấp nguyên vật liệu cho ngành gốm sứ

Xem chi tiết...