Khởi sự

Đăng ký kinh doanh Công ty cổ phần

Công ty cổ phần là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ sở hữu công ty cổ phần và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Đăng ký kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn

Công ty trách nhiệm hữu hạn là loại hình doanh nghiệp có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Do đó, chủ sở hữu công ty và công ty là hai thực thể pháp lý riêng biệt. Trước pháp luật, công ty là pháp nhân, chủ sở hữu công ty là thể nhân với các quyền và nghĩa vụ tương ứng với quyền sở hữu công ty.

Đăng ký kinh doanh Công ty Hợp danh

Công ty hợp danh là loại hình doanh nghiệp có ít nhất hai thành viên là chủ sở hữu chung của công ty và hoạt động kinh doanh dưới một tên chung. Các chủ sở hữu này được gọi là thành viên hợp danh. Ngoài thành viên hợp danh, công ty hợp danh có thể có các thành viên góp vốn.

Làm thế nào lập một kế hoạch kinh doanh

Để lập một kế hoạch kinh doanh tốt, bạn cần phải tính đến mục tiêu và kết quả công việc kinh doanh của bạn.

Đăng ký kinh doanh Doanh nghiệp Tư nhân

Doanh nghiệp tư nhân là loại hình doanh nghiệp đơn giản nhất hoạt động theo Luật Doanh nghiệp. Loại hình doanh nghiệp này không được coi là một pháp nhân độc lập. Nói cách khác, doanh nghiệp và chủ doanh nghiệp được xem là một. Do đó, doanh nghiệp tư nhân không được phép phát hành bất kỳ loại cổ phiếu nào.

Chọn loại hình kinh doanh và đăng ký kinh doanh

Để doanh nghiệp có thể hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, bạn cần phải đăng ký doanh nghiệp của bạn với cơ quan có thẩm quyền thích hợp. Để làm được điều này, trước tiên bạn cần phải quyết định xem loại hình doanh nghiệp nào phù hợp với công việc kinh doanh của bạn.

Trước khi khởi sự doanh nghiệp

Khởi sự một doanh nghiệp nhỏ là một điều rất rủi ro và bạn phải kiểm tra xem bạn có thể chấp nhận những rủi ro đó không. Trước khi bắt đầu công việc bạn phải đánh giá điểm mạnh và điểm yếu của bạn khi bạn là chủ một doanh nghiệp nhỏ.

Bảng cân đối kế toán

Bảng cân đối kế toán là một báo cáo tài chính ở một thời điểm nhất định. Nó là một bảng tóm tắt ngắn gọn về những gì mà doanh nghiệp có/sở hữu (tài sản) và những gì mà doanh nghiệp nợ (các khoản nợ) ở một thời điểm nhất định.

Xác định khách hàng

Chìa khoá để thành công trong kinh doanh là sử dụng phương pháp lấy khách hàng làm trọng tâm.

123...Trang cuối

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/18/2017 12:47:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính Công ty mẹ 3 tháng đầu năm 2017.

Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/14/2017 1:00:00 PM

Thông tin công bố là Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su EAH’LEO công bố thông tin hoạt động

6/9/2017 12:28:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2017, Kết quả sản xuất kinh doanh hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Báo cáo lương thưởng năm 2017, Báo cáo sắp xếp đổi mới năm 2017.

Công ty TNHH MTV Cao su Phú Riềng công bố thông tin hoạt động

6/9/2017 11:24:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016.

Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum công bố thông tin hoạt động

6/8/2017 8:07:00 AM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017

Tổng công ty Điện lực dầu khí Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/2/2017 6:09:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng 2016, Tình hình thực hiện NVCI 2015, Tình hình thực hiện NVCI 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2015, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020 và Chiến lược đến 2025, Kết quả SXKD 2013-2016, Kết quả sắp xếp doanh nghiệp 2016, Báo cáo lương 2016.

Tổng công ty Công nghiệp hoá chất mỏ công bố thông tin hoạt động

6/2/2017 5:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ sau kiểm toán 2016, Báo cáo lương năm 2016.

Tổng công ty Dịch vụ viễn thông công bố thông tin hoạt động

6/2/2017 7:55:00 AM

Thông tin công bố là Báo cáo lương 2016, Sắp xếp đổi mới 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh 2017.

Tổng công ty Viễn thông Mobifone công bố thông tin hoạt động

6/1/2017 4:32:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính hợp nhất 2016, Báo cáo tài chính riêng 2016, Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán2016, Lương 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 2016, Kết quả SXKD hằng năm và 3 năm gần nhất 2014-2016, Kế hoạch SXKD 2017.

Tổng công ty Bưu điện Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/1/2017 3:44:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016.

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động

6/23/2017 2:05:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam công bố thông tin hoạt động

6/19/2017 4:53:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Trung tâm Lưu ký chứng khoán (Bộ Tài chính) công bố thông tin hoạt động

6/18/2017 12:33:00 PM

Thông tin công bố là Điều chỉnh báo cáo lương năm 2016.

Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/12/2017 4:56:00 PM

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Sắp xếp đổi mới năm 2016, Báo cáo lương năm 2017.

Nhà máy In tiền Quốc gia công bố thông tin hoạt động

6/12/2017 4:45:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Thực hiện nhiệm vụ công ích năm 2016, Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2017 (bổ sung).

Công ty TNHH MTV 1-5 Nghệ An lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/23/2017 5:56:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo lương thưởng 2016

Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/23/2017 3:25:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo lương 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016.

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

6/23/2017 12:56:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

6/23/2017 12:32:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Tình hình hoạt động năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 công bố thông tin hoạt động

6/22/2017 4:52:00 PM

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán độc lập