• Thông tin DN
  • Tin tức
  • Hoạt động
  • Tài chính
  • Chiến lược
  • Kế hoạch SXKD
  • KH Sắp xếp, đổi mới
  • Đánh giá hiệu quả
  • Quỹ lương, thưởng
  • Bất thường
Địa chỉ :


Báo cáo tài chính năm 2015
Báo cáo tài chính Quý II năm 2016
Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán
Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2017
Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017
Báo cáo tài chính Quý II- 2018
Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2019
BC Tài chính năm 2019
Kết quả sắp xếp đổi mới 2015
Sắp xếp đổi mới năm 2017
Sắp xếp đổi mới năm 2018
BC Tình hình thực hiện sắp xếp đổi mới doanh nghiệp năm 2019