Các khoản nợ phải trả: 12.445.110.662 đồng; Các khoản phải thu: 3.668.465.513 đồng.

SỞ TƯ PHÁP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số : 455 /TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2015

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN
(Sở Tư pháp Tp.HCM)
THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

 

Bán Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu quận 3 (Trilimex).

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh: sản xuất kinh doanh hàng nông thủy sản, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, cơ điện tử, may mặc, máy móc thiết bị, vật tư nguyên vật liệu, và dịch vụ kiều hối, dịch vụ du lịch, địa ốc; Mua bán, đại lý ký gởi các loại xe gắn máy, xe ô tô, phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô và dịch vụ hậu mãi; Kinh doanh khách sạn nhà hàng; XD dân dụng, công nghiệp, trang trí nội thất. Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh lữ hành quốc tế; mua bán rượu. mua bán thực phẩm; Đại lý ký gởi hàng hóa.

- Người lao động: 07 người .

- Tài sản doanh nghiệp : Gồm 02 bất động sản tại số 466 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12 và số 487-489 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3 có giá trị: 17.626.436.785 đồng.

- Tài chính: Tính đến ngày 30/9/2014: Các khoản nợ phải trả: 12.445.110.662 đồng; Các khoản phải thu: 3.668.465.513 đồng.

- Phương thức bán: Người mua doanh nghiệp phải kế thừa toàn bộ công nợ, kế thừa các khoản chi phí, các khoản lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2013) đến thời điểm chính thức bàn giao công ty cho người mua, không kế thừa toàn bộ số lao động của công ty. Đối với những tài sản không được nêu trong báo cáo tài chính (không nằm trong danh mục tài sản bán của công ty) được xử lý thao quy định của nhà nước.

- Giá khởi điểm của tài sản: 18.150.000.000 đồng.

Đối tượng đăng được đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

Thời gian khảo sát thực tế tại doanh nghiệp: Từ ngày 06/4/2015 đến ngày 08/4/2015. Tại trụ sở công ty Trilimex, số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.

Hạn chót đăng ký: 15 giờ 00 ngày 03/04/2015. Bán đấu giá: ngày 17/04/2015

Khách hàng có nhu cầu mua, đăng ký tại Trung tâm DV bán đấu giá tài sản TP.HCM, số 19/5 Hoàng Việt, Phường 4, Quận Tân Bình. Điện thoại: 38.119.849 – 38.110.957 – 38.115.845 hoặc có thể tham khảo thông tin trên trang Web trung tâm: http://www.daugiatphcm.com

 

Nơi nhận:

-Báo SGGP đăng 28/02/15, 04/03/15 và 08/03/15

-Niêm yết tại Trung tâm;

-Lưu: VT, HS.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

NGỤY CAO THẮNG

 ________________________________________________________________________________

 

SỞ TƯ PHÁP

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRUNG TÂM DỊCH VỤ

BÁN ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Số :........./TTĐG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2015

 

THÔNG BÁO

Bán đấu giá tài sản

 

- Căn cứ Nghị định số 17/2010/NĐ-CP ngày 04/3/2010 của Chính phủ về bán đấu giá tài sản và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước;

- Căn cứ Quy chế bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu quận 3 (Ban hành kèm theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 25/02/2015 của UBND TP.HCM);

- Thực hiện Hợp đồng bán đấu giá doanh nghiệp số 28/HĐBĐGTS Ngày 26/02/2015 giữa Ủy ban nhân dân quận 3 và Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM.

 

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh thông báo việc tổ chức bán đấu giá tài sản như sau:

 

1. Tên tài sản bán đấu giá: Doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu quận 3 (Trilimex).

- Trụ sở : số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3;

- Điện thoại : 3.9327324- fax: 3.93225361

- Ngành nghề đăng ký kinh doanh: sản xuất kinh doanh hàng nông thủy sản, dược liệu, thủ công mỹ nghệ, cơ điện tử, may mặc, máy móc thiết bị, vật tư nguyên vật liệu, và dịch vụ kiều hối, dịch vụ du lịch, địa ốc; Mua bán, đại lý ký gởi các loại xe gắn máy, xe ô tô, phụ tùng xe gắn máy, xe ô tô và dịch vụ hậu mãi; Kinh doanh khách sạn nhà hàng,; Xây dựng dân dụng, công nghiệp, trang trí nội thất. Sản xuất và mua bán vật liệu xây dựng; Kinh doanh lữ hành quốc tế; mua bán rượu. mua bán thực phẩm; Đại lý ký gởi hàng hóa.

- Người lao động: 07 người .

- Tài sản doanh nghiệp : Gồm 02 bất động sản tại số 466 Quốc lộ 1A, phường An Phú Đông, quận 12 và số 487-489 Điện Biên Phủ, phường 3, quận 3 có giá trị : 17.626.436.785 đồng.

- Tài chính: Tính đến ngày 30/9/2014

+ Các khoản nợ phải trả : 12.445.110.662 đồng;

+ Các khoản phải thu : 3.668.465.513 đồng.

2. Nguồn gốc và tình trạng pháp lý tài sản: Là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước được bán đấu giá theo quyết định số 238/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của UBND TP.HCM về phê duyệt phương án bán doanh nghiệp 100% vốn nhà nước Công ty sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu quận 3.

3. Phương thức bán: Người mua doanh nghiệp phải kế thừa toàn bộ công nợ, kế thừa các khoản chi phí, các khoản lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp (ngày 31/12/2013) đến thời điểm chính thức bàn giao công ty cho người mua, không kế thừa toàn bộ số lao động của công ty. Đối với những tài sản không được nêu trong báo cáo tài chính (không nằm trong danh mục tài sản bán của công ty) được xử lý thao quy định của nhà nước.

4. Giá khởi điểm của tài sản: 18.150.000.000 đồng. (Mười tám tỷ, một trăm năm mươi triệu đồng).

5. Đối tượng đăng được đăng ký tham gia đấu giá: Là tổ chức, cá nhân đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Nghị định số 128/2014/NĐ-CP ngày 31/12/2014 của Chính phủ về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước.

6. Tiền đặt trước và phí tham gia đấu giá: Tiền đặt trước 10% so với giá khởi điểm. Phí tham gia đấu giá 500.000 đồng.

7. Thời gian và địa điểm tổ chức bán đấu giá:

- Thời gian phát đơn và thu tiền đặt trước tham gia đấu giá: Từ 09 giờ 00 ngày 27/02/2015 đến 15 giờ 00 ngày 03/4/2015 - Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM- Số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình.

- Thời gian khảo sát thực tế tại doanh nghiệp : Từ ngày 06/4/2015 đến ngày 08/4/2015. Tại trụ sở công ty Trilimex, số 213 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3.

- Thời gian tổ chức bán đấu giá: 15 giờ 00 phút ngày 17/04/2015. Địa điểm tổ chức bán đấu giá: Tại trụ sở Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản TP.HCM- Số 19/5 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình.

8. Thời hạn thanh tóan tiền mua tài sản: Người mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán tiền mua tài sản ít nhất 70% giá bán cho bên A trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày bán đấu giá thành. Số còn lại thanh toán trong vòng 01 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán doanh nghiệp.

9. Thời hạn nhận tài sản : trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày mua được tài sản bán đấu giá đã nộp ít nhất là 70% tiền mua tài sản.

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản thành phố Hồ Chí Minh rất mong sự phối hợp của các cơ quan chức năng để Trung tâm hòan thành tốt nhiệm vụ.

Lưu ý : Thông báo này thay thư mời tham gia, tham dự cuộc đấu giá.

Nơi nhận :

- UBND quận 3- Ban đổi mới DN;

- Trang thông tin Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Công ty Trilimex;

- Niêm yết tại : UBND quận 3; Trụ sở Trung tâm.

- Báo SGGP;

- Người đăng ký mua TS;

- Lưu : HS,VT.

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 

 

 

NGỤY CAO THẮNG

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article

Các tin khác