free sex porn hd porno
umraniye escort
www.periporn.com sex hatti
huluhub.com
antalya escort
ankara escort
hd porn sex movies
Các tổ chức hỗ trợ DNNVV
 
Hệ thống thể chế hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại Việt Nam hoạt động dưới sự chỉ đạo của Thủ tướng được thành lập ban đầu theo Nghị định số 90/2001/NĐ-CP ngày  23/11/2001, sau này được thay thế bởi Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2009 của Chính phủ về trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 

Hội đồng khuyến khích phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa được thành lập theo Quyết định số 1918/QĐ-TTg ngày 20 tháng 10 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ. Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV làm cố vấn cho Thủ tướng trong công tác phát triển DNNVV. Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư là Chủ tịch Hội đồng.

 
 
Cục Phát triển doanh nghiệp được thành lập theo Quyết định số 1908/QĐ-BKH ngày 08 tháng 11 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là cơ quan điều phối chính sách liên quan tới DNNVV ở cấp trung ương đồng thời đóng vai trò là thư ký thường trực cho Hội đồng khuyến khích phát triển DNNVV. Các đơn vị thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp thực hiện nhiệm vụ theo quy định tại Quyết định số 219/QĐ-PTDN ngày 31 tháng 12 năm 2010 của Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp.
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư dưới sự chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh/ thành phố trực thuộc Trung ương là cơ quan điều phối chính sách liên quan tới DNNVV ở cấp địa phương. Các Sở ban ngành khác cũng thực hiện các biện pháp hỗ trợ DNNVV.

 
Các cơ quan ban ngành của Chính phủ ở Trung ương phối hợp chặt chẽ với các tổ chức đại diện cho khu vực tư nhân và các nhà cung cấp dịch vụ tư nhân cùng hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực cạnh tranh.
 
 

Cục Phát triển doanh nghiệp

Giới thiệu về Cục Phát triển doanh nghiệp

Cục Phát triển doanh nghiệp giúp Bộ trưởng thực hiện quản lý Nhà nước về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; đổi mới và phát triển doanh nghiệp nhà nước.

Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp

Tập thể Lãnh đạo Cục Phát triển doanh nghiệp

Phòng Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về xúc tiến phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Phòng Đổi mới doanh nghiệp nhà nước

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện chức năng quản lý nhà nước về sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước.

Phòng Tổng hợp và Chính sách

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục trong công tác kế hoạch và tổng hợp chính sách phát triển doanh nghiệp; tổng hợp chung về đầu tư của doanh nghiệp và các vấn đề chung của Cục Phát triển doanh nghiệp.

Phòng Đầu tư và Quản trị

Tham mưu Lãnh đạo Cục trong lĩnh vực tổng hợp thông tin về đầu tư của doanh nghiệp trong nước và hỗ trợ quản trị doanh nghiệp.

Phòng Hợp tác quốc tế

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Cục Phát triển doanh nghiệp.

Văn phòng

Tham mưu giúp lãnh đạo Cục trong công tác hành chính, văn thư; kế toán, tài chính, bảo hiểm; tổ chức, cán bộ và đào tạo; quản trị và lễ tân.

Trung tâm Thông tin hỗ trợ doanh nghiệp

Tham mưu giúp Lãnh đạo Cục cung cấp thông tin hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng, vận hành và phát triển Cổng thông tin doanh nghiệp.

12