Hỗ trợ của nhà nước đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thời gian vừa qua, Nhà nước đã có chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho DNNVV phát triển, nâng cao khả năng cạnh tranh doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong quá trình hội nhập quốc tế

Các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong thời gian qua tại Việt Nam

Các chính sách, chương trình, kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ trong thời gian qua tại Việt Nam

Dự án hỗ trợ kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa (LinkSME)

Dự án LinkSME kết nối các doanh nghiệp nhỏ và vừa với những doanh nghiệp dẫn đầu sẽ thúc đẩy tầm nhìn về tăng cường khả năng cạnh tranh kinh tế khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương và hỗ trợ mục tiêu của USAID Việt Nam giúp mở rộng tăng trưởng bao trùm, theo định hướng thị trường và do khu vực tư nhân dẫn dắt.

Liên kết các trang thông tin DNNVV các nước ASEAN

Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN

Lược hoá chương trình hỗ trợ doanh nghiệp

Nhấn chuột vào từng tiêu đề để có thêm thông tin

Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo giai đoạn 2015-2020

Chương trình áp dụng đối với tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hoạt động thương mại tại khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài tham gia vào hoạt động quản lý, thực hiện Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo; các cơ sở sản xuất, kinh doanh khác có liên quan.

123...Trang cuối