Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN

Các nước thành viên ASEAN đã thực hiện liên kết các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV nhằm trao đổi các thông tin về kinh nghiệm, công nghệ và các cơ hội đầu tư trong khu vực và trên thế giới, các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

Đường dẫn các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV các nước ASEAN, các bên đối thoại và các trang web liên quan cụ thể như sau:

 

 

Nước

 

 

Tên cơ quan

 

 

Trang web

 

 

ASEAN

 

 

 

Ban Thư ký ASEAN

 

 

www.asean.org

 

 

Brunei Darussalam

 

 

 

Bộ Công nghiệp và Tài nguyên

 

 

http://www.bruneimipr.gov.bn/

 

 

  

 

 

Cambodia

 

 

 

Bộ Công nghiệp, Mỏ và Tài nguyên (MIME)

 

 

www.gdi.mime.gov.kh

 

 

www.mime.gov.kh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indonesia

 

 

 

Bộ Hợp tác xã và DNNVV

 

 

http://www.depkop.go.id

 

 

 

 

Ban Thương mại DNNVV và Hợp tác xã

 

 

Indonesian

 

 

http://www.indonesian-products.biz/

 

 

Trang web của các Hợp tác xã và DNNVV

 

 

http://www.smecda.com

 

 

 

Lào

 

 

 

Cục Xúc tiến và Phát triển DNNVV

 

 

Bộ Công nghiệp và Thương mại

 

 

http://www.smepdo.org/info/1/?lang=en&PHPSESSID=73a58aded602ef749ca00c9087602957

 

 

Malaysia

 

 

 

Cơ quan phát triển DNNVV Malaysia

 

 

www.smecorp.gov.my  

 

Cổng Thông tin một cửa DNNVV

 

 

www.smeinfo.com.my

Myanmar

 

 

 

Bộ Công nghiệp

 

 

www.industry2.gov.mm

 

 

http://www.myanmarindustry2.com/

 

 

Philippines

 

 

 

Uỷ ban Phát triển DNNVV

 

 

Bộ Thương mại và Công nghiệp

 

 

http://www.dti.gov.ph/dti/index.php?p=79

 

 

 

Singapore

 

 

 

Tổng cục Tiêu chuẩn, Năng suất và Đổi mới Singapore

 

 

http://www.spring.gov.sg/Pages/Homepage.aspx

 

 

 

Cơ quan doanh nghiệp quốc tế Singapore

 

 

 

http://www.iesingapore.gov.sg/wps/portal

 

 

 

Thái Lan

 

 

 

Cơ quan Xúc tiến DNNVV

 

 

http://eng.sme.go.th/Pages/home.aspx

 

 

Việt Nam

 

 

 

Cục Phát triển doanh nghiệp

 

 

Bộ Kế hoạch và Đầu tư

 

 

http://www.business.gov.vn/index.aspx?LangType=1033

 

 

Dialogue Partners

 

 

Trung Quốc

 

 

 

Vụ DNNVV

 

 

Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin

 

 

http://english.sme.gov.cn/index.htm

 

 

 

Cổng thông tin doanh nghiệp ASEAN-Trung Quốc

 

 

  www.ectpa.org

 

 

Nhật Bản

 

 

 

Cơ quan DNNVV

 

 

Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp

 

 

http://www.chusho.meti.go.jp/sme_english/index.html

 

 

Hàn Quốc

 

 

Cơ quan phát triển DNNVV (SBC)

 

 

http://www.sbc.or.kr/sbc/eng/main.jsp

 

 

 

ASEAN FTAs

 

 

FTAs

 

 

URL

 

 

AFTA (Intra-ASEAN)

 

 

http://www.asean.org/19801.htm

 

 

ASEAN-China FTA

 

 

 

http://www.asean.org/19105.htm

 

 

http://www.asean-cn.org

 

 

ASEAN-India FTA

 

 

http://www.asean.org/22563.htm

 

 

ASEAN-Japan FTA

 

 

http://www.aseansec.org/20191.htm

 

 

ASEAN-ROK FTA

 

 

http://www.asean.org/22557.htm

 

 

ASEAN-Australia-New Zealand

 

 

http://aanzfta.asean.org

 

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article