Tuyển dụng nhân công

Điều gì khuyến khích nhân viên làm việc?

Cách thức mà nhân viên của bạn cảm nghĩ về công việc của họ và nơi làm việc của họ xác định việc họ được khuyến khích như thế nào. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa việc thoả mãn công việc và năng suất làm việc.

Điều gì khuyến khích nhân viên làm việc?

Cách thức mà nhân viên của bạn cảm nghĩ về công việc của họ và nơi làm việc của họ xác định việc họ được khuyến khích như thế nào. Có một mối quan hệ rõ ràng giữa việc thoả mãn công việc và năng suất làm việc.

Khuyến khích nhân viên bằng việc đưa ra các mục tiêu

Nhân viên của bạn có thể được khuyến khích kh họ biết rõ ràng về mục tiêu nào đã thu hut họ vào làm việc cho công ty của bạn.

Khuyến khích nhân viên bằng việc tạo ra một môi trường làm việc dễ chịu

Hầu hết các nhân viên đều mong muốn làm việc cho các công ty mà có được môi trường làm việc tốt và dễ chịu. Nhân viên sẽ cảm they thoải mái hơn nếu họ có thể có được các mối quan hệ tốt dẹp với các đồng nghiệp của mình và họ dược tôn trọng

Khuyến khích nhân viên bằng việc áp dụng một hệ thống trao thưởng và khiển trách

Một hệ thống trao thưởng và khiển trách có thể là đủ để khuyến khcíh nhân viên của bạn. Các nhân vên được khuyến khích rất có thể sẽ làm việc chăm chỉ hơn và hiệu quả hơn. Bạn cũng có thể kết hợp hệ thống trao thưởng và khiển trách đối với việc ra quyết định vêf lương, thưởng và các hình thức khích lệ nhân viên như là các chương trình được đóng góp cồ phần.

Khuyến khích nhân viên bằng việc xây dựng nhóm làm việc

Bạn có thể xem xét những giai đoạn dưới đây trong việc phát triển nhóm làm việc trong công ty của mình

Xây dựng chính sách nhân sự trong công ty

Hầu hết các chủ lao động đều có những chính sách trong đó nêu rõ các quy định và thủ tục mà người lao động cần biết. Các chính sách – ví dụ về sức khoẻ và an toàn – giúp người lao động hiểu được chủ lao động cần gì ở họ và họ phải làm như thế nào. Những chính sách này cũng cho người lao động biết về các quy định và chế độ thưởng.

Lưu trữ hồ sơ của lao động

Việc lưu trữ hồ sơ là yêu cầu bắt buộc theo pháp luật và của công việc kinh doanh. Theo pháp luật hồ sơ lao động phải được lưu trữ đầy đủ. Có nghĩa là bạn phải quan tâm đến việc ghi chép thông tin cá nhân của từng lao động. Lưu trữ hồ sơ chính xác, ví dụ như số lao động vắng mặt hay tần suất quay vòng lao động có thể giúp bạn đưa ra những quyết định dựa trên thực tế. Điều này giúp bạn quản lý công ty hiệu quả hơn.

Quản lý vấn đề vắng mặt và ốm đau của người lao động

Các công ty hoạt động tốt bao giờ cũng có những hệ thống phù hợp quản lý vấn đề lao động vắng mặt. Việc vắng mặt không mong đợi sẽ ảnh hưởng đến năng suất và lợi nhuận của công ty. Nếu vấn đề này thường xuyên xảy ra có thể xem như đạo đức và động cơ làm việc của lao động bị giảm sút.

Quản lý vấn đề lao động vắng mặt và nghỉ ốm theo phương pháp xử lý vi phạm

Khi người lao động thường xuyên vắng mặt hoặc đi muộn mà không xin phép hoặc có lý do chính đáng, bạn có thể xử lý theo quy định của công ty.

123...Trang cuối