Tìm nguồn tài chính

Sử dụng kế hoạch kinh doanh tại ngân hàng như thế nào

Bởi vì kế hoạch này cung cấp những thông tin cụ thể và có sắp xếp về doanh nghiệp của bạn và cách để bạn thanh toán khoản tiền đi vay, do đó một kế hoạch tốt sẽ là một phần quan trọng khi bạn định đi vay bất cứ một khoản tiền nào.

5 C trong tín dụng: Năng lực, Vốn, Thế chấp, Uy tín và các Điều kiện khác

Khi bạn vay vốn Ngân hàng, Ngân hàng phải thẩm định đơn xin vay. Để làmviệc này, nhiều Ngân hàng sử dụng một số chỉ tiêu để đánh giá 5 C tín dụng đó là: Năng lực (Capacity), Vốn (Capital), Thế chấp (Collateral), Uy tín (Character) và các điều kiện khác (Conditions)

Phương pháp tiếp cận với ngân hàng

Khi Công ty của bạn cần huy động vốn, bạn có thể đến ngân hàngxin vay vốn. Có nhiều ngân hàng tại VN ví dụ như các ngân hàng quốc doanh, ngân hàng cổ phần và ngân hàng nước ngoài hoạt động tại VN. Danh sách các Ngân hàng có thể tìm trên Website http://www.sbv.gov.vn hay trên Website của các ngân hàng

Giới thiệu

Tìm được nguồn tài chính sẽ là một hoạt động kinh doanh cơ bản diễn ra trong suốt thời gian kinh doanh của doanh nghiệp.