Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty giai đoạn 2017 - 2019 - Thực trạng và giải pháp

Trong giai đoạn 2017-2019, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ-con hoạt động có hiệu quả với xu hướng tăng trưởng là chủ yếu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng vẫn còn những tồn tại yếu kém, xuất phát từ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Để nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của các DNNN quy mô lớn này trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, cần có giải pháp đồng bộ về nhận thức, quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu và từ chính nội tại doanh nghiệp.

Quyển 29 - Hội nhập kinh tế quốc tế

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 28 - Lập dự án, phương án kinh doanh

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 27 - Một số vấn đề kinh doanh trên thị trường quốc tế

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 26 - Tâm lý học lãnh đạo và quản lý

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 25 - Văn hóa doanh nghiệp

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 24 - Các kỹ năng quản trị dành cho lãnh đạo doanh nghiệp

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 23 - Kỹ năng làm việc nhóm

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 22 - Kỹ năng bán hàng

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 21 - Những vấn đề kế toán cơ bản trong DNNVV

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 20 - Ứng dựng CNTT cho DNNVV

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 19 - Đàm phán và ký kết hợp đồng

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 18 - Những vấn đề cơ bản về hoạt động tham gia hội chợ triển lãm thương mại

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 17 - Thương hiệu và sở hữu trí tuệ - sở hữu công nghiệp

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 16 - Quản trị hậu cần kinh doanh

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 15 - Quản lý chất lượng

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 14 - Quản lý kỹ thuật và công nghệ

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 13 - Quản trị sản xuất

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 12 - Quản trị tài chính

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

Quyển 11 - Quản trị dự án

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox

12