Tìm
Công ty TNHH MTV Chè Nghệ An
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV KTCTTL Nam Sông Thương
Edit  |   Delete
CÔNG TY
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đô Lương
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Sơ Pai
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Trầm Hương
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp IA PA
Edit  |   Delete
Công ty TNHH Đầm vua
Edit  |   Delete
Công ty TNHH Giống Cây Trồng Nông Hữu
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Nhiệt điện Thủ Đức
Edit  |   Delete
Công ty TNHH 1TV Khai thác công trình thủy lợi Gia Lai
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông Chro
Edit  |   Delete
Công ty TNHH 1TV Xổ số kiến thiết Nghệ An
Edit  |   Delete
Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho DNNVV tỉnh Lâm Đồng
Edit  |   Delete
Công ty TNHH ĐĂK ROONG
Edit  |   Delete
Công ty TNHH LN Kông H'DE
Edit  |   Delete
Công ty LN Hà Nừng
Edit  |   Delete
Công ty TNHH Lâm Nghiệp Kông Chiêng
Edit  |   Delete
Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Con Cuông
Edit  |   Delete
Tổng công ty Lương thực Miền Bắc
Edit  |   Delete
12345678910...
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
CỤC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
---------------------------
PHIẾU THU THẬP THÔNG TIN VỀ
THỰC TRẠNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

PHẦN A. THÔNG TIN TỔNG QUÁT
1. Tên doanh nghiệp:                  
    Tên tiếng Anh (nếu có):           
    Tên viết tắt (nếu có):               
2. Mã số doanh nghiệp:               
    Năm thành lập:                        
3. Địa chỉ:                                  
4. Loại hình: 
5. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính:
              
    
6. Doanh nghiệp tự giới thiệu từ 2-5 sản phẩm/dịch vụ chính đã thực hiện từ trước tới nay hoặc sản phẩm/dịch vụ doanh nghiệp có thế mạnh (có thể kèm ảnh minh
họa – đính kèm Phiếu khảo sát đồng thời gửi tới hòm thư info@business.gov.vn – Tiêu đề: Ảnh minh họa Phiếu khảo sát 2014).
Sản phẩm thứ nhất:
Tên SP thứ nhất:
Mô tả SP thứ nhất:
Hình minh họa SP thứ nhất:

Sản phẩm thứ hai:
Tên SP thứ hai:
Mô tả SP thứ hai:
Hình minh họa SP thứ hai:

Sản phẩm thứ ba:
Tên SP thứ ba:
Mô tả SP thứ ba:
Hình minh họa SP thứ ba:

Sản phẩm thứ tư:
Tên SP thứ tư:
Mô tả SP thứ tư:
Hình minh họa SP thứ tư:

Sản phẩm thứ năm:
Tên SP thứ năm:
Mô tả SP thứ năm:
Hình minh họa SP thứ năm:
7. Số điện thoại giao dịch của DN:  
Fax:  
Email:  
Website (nếu có):  
8. Họ và tên Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc)/Chủ tịch HĐQT/Chủ tịch HĐTV): 
Số điện thoại: 

 
Cập nhật    Tiếp theo