Tình hình tài chính và hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty giai đoạn 2017 - 2019 - Thực trạng và giải pháp

Trong giai đoạn 2017-2019, các tập đoàn kinh tế, tổng công ty, công ty mẹ-con hoạt động có hiệu quả với xu hướng tăng trưởng là chủ yếu. Tuy nhiên, các doanh nghiệp này cũng vẫn còn những tồn tại yếu kém, xuất phát từ nguyên nhân khách quan, chủ quan. Để nâng cao hiệu quả hoạt động và vai trò của các DNNN quy mô lớn này trong thời kỳ hội nhập và cách mạng công nghiệp 4.0, cần có giải pháp đồng bộ về nhận thức, quản lý nhà nước và quản lý của chủ sở hữu và từ chính nội tại doanh nghiệp.

Quyển 29 - Hội nhập kinh tế quốc tế

Tài liệu của Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, xem tốt nhất trên trình duyệt Firefox