Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2017 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Trên cơ sở đó, ngày 11/3/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Triển khai thực hiện quy định tại Điều 14 và Khoản 1 Điều 25 Nghị định 39/2018/NĐ-CP nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Thông tư liên tịch số 04/2014/TTTL-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cục Phát triển doanh nghiệp đăng tải Dự thảo nói trên và xin ý kiến góp ý của mọi cơ quan, tổ chức, cá nhân quan tâm. Dự thảo này cũng  được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Kế hoạch và Đầu tư (địa chỉ http://www.mpi.gov.vn).

 Ý kiến góp ý xin gửi bằng văn bản về Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) trước ngày 15/9/2018, kèm theo file mềm nội dung góp ý về địa chỉ email: nguyentunganh@mpi.gov.vn và ghi rõ ở phần chủ đề là “Góp ý dự thảo Thông tư đào tạo”.  

Mong nhận được sự quan tâm, hợp tác của độc giả (Tùng Anh).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article