Thực hiện nhiệm vụ và kinh phí được giao cho các Trung tâm Hỗ trợ DNNVV của Cục Phát triển Doanh nghiệp năm 2020 theo Quyết định số 2094/QĐ-BKĐT ngày 27/12/2019 về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí thực hiện hoạt động hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực năm 2020 và Quyết định số 542/QĐ-BKHĐT ngày 14/4/2020 về việc sửa đổi kế hoạch đào tạo của Trung tâm Hỗ trợ DNNVV miền Trung...
Để triển khai các hoạt động đào tạo DNNVV trong năm 2020, yêu cầu Thủ trưởng Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc, miền Trung, phía Nam nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ sau:
 
1.  Tổ chức triển khai các khóa đào tạo cho DNNVV theo quy định  tại Thông tư số 05/2019/TT-BKHĐT ngày 29/3/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV  và Thông tư số 49/2019/TT-BTC ngày 08/8/2019 của Bộ Tài chính về quản lý và sử dụng kinh phí NSNN hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho DNNVV.
 
2. Công khai kế hoạch tổ chức đào tạo: Lập kế hoạch (theo mẫu số 1 kèm theo), báo cáo xin chủ trương của Lãnh đạo Cục phụ trách Trung tâm, thực hiện công khai trên trang thông tin nền tảng công nghệ số (như Facebook Fanpage...) của Trung tâm và gửi đăng tải tại Cổng business.gov.vn trước khi tổ chức khóa đào tạo 15 ngày.
 
3. Tập hợp thông tin, dữ liệu của DNNVV tham gia các khóa đào tạo năm 2010 và thường xuyên cập nhật thông tin năm 2020 theo mẫu số 02 (kèm theo) (tối đa 30 ngày sau khi kết thúc khóa đào tạo). 
 
4. Tập hợp Bảng tổng hợp các khóa đào tạo năm 2019 và năm 2020 theo mẫu số 3 (kèm theo) (tối đa 15 ngày sau khi kết thúc khóa đào tạo).
 
   Thống nhất ký hiệu các khóa đào tạo như sau: "Khóa đào tạo-Địa phương.Số thứ tự", trong đó:
 
   Khóa đào tạo:  KS - Khởi sự, QT - Quản trị, CS - Quản trị kinh doanh chuyên sâu, IH - Đào tạo trực tiếp tại DN sản xuất chế biến.
 
   Địa phương: Viết tắt các tỉnh, Tp trực thuộc TW, với các địa phương có tên viết tắt giống nhau (như Đà Nẵng, Đồng Nai), các Trung tâm thống nhất với nhau để tên viết tắt không trùng lắp.
 
   Số thứ tự: đánh số từ 1 đến hết các khóa đào tạo theo thứ tự thời gian khai giảng.
 
 5. Kiên quyết không thực hiện thanh quyết toán đối với các khóa đào tạo năm 2020 không hoàn thành các nội dung công việc nêu trên.
 
 
 
 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article