Để thực hiện đúng quy định của pháp luật, Công ty TNHH Thẩm định giá - Đấu giá Vĩnh Phúc thông báo công khai bán đấu giá DN 100% vốn nhà nước

Ngày 31/12/2014, Chính phủ ban hành Nghị định số 128/NĐ-CP quy định về bán, giao và chuyển giao doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, doanh nghiệp 100% vốn của công ty mẹ trong tập đoàn kinh tế, tổng công ty, nhóm công ty có công ty mẹ hoạt động dưới hình thức công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu; bán đơn vị hạch toán phụ thuộc của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty thành viên.

Để thực hiện đúng quy định của pháp luật về thông báo công khai bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước theo Nghị định 128/NĐ-CP và Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016 của Chính phủ, Công ty TNHH Thẩm định giá - Đấu giá Vĩnh Phúc thông báo công khai bán đấu giá DN 100% vốn nhà nước với nội dung như sau:

-                Thông báo số 276/TB-BĐG ngày 11/9/2017, Quy chế đấu giá của Công ty TNHH Thẩm định giá – Đấu giá Vĩnh Phúc V/v bán đấu giá doanh nghiệp 100% vốn nhà nước là Công ty TNHH MTV Thương mại tổng hợp Vĩnh Phúc.

-                Quy chế bán đấu giá của Hội đồng bán đấu giá doanh nghiệp.

-                Quyết định 4039/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

-                Quyết định 1737/QĐ-UBND ngày 15/06/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

-                Quyết định 1939/QĐ-UBND ngày 11/07/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

-                Quyết định 2452/QĐ-UBND ngày 07/09/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.

Thời gian thông báo: Từ 15/9/2017 đến 03/11/2017.

(Thông tin cần liên hệ: ĐT 0912.191.286)

Phong Lam
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article