Tin mới


Bộ Kế hoạch và Đầu tư công bố Sách hướng dẫn chương trình hỗ trợ DNNVV

Cuốn sách giúp các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, các doanh nghiệp có được thông tin về các chương trình hỗ trợ DNNVV đang được Chính phủ thực hiện, từ đó, doanh nghiệp có thể tiến hành các bước tiếp theo để tiếp cận chương trình hỗ trợ.

Các tổ chức hỗ trợ DNNVV ở các nước ASEAN

Cổng Thông tin doanh nghiệp giới thiệu các cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) ở các quốc gia trong khối ASEAN.

Liên kết các trang thông tin DNNVV các nước ASEAN

Nhằm tăng cường hợp tác phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trong ASEAN, thông qua Nhóm công tác phát triển DNNVV ASEAN (SMEWG), các nước thành viên ASEAN đã thực hiện liên kết các trang thông tin điện tử của cơ quan hỗ trợ DNNVV nhằm trao đổi các thông tin về kinh nghiệm, công nghệ và các cơ hội đầu tư trong khu vực và trên thế giới, các hoạt động hỗ trợ DNNVV.

12