Triển khai luật DNNVV

Quảng Trị: Đề án hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp doanh nghiệp giai đoạn 2018-2021

Trong cùng một thời gian, nếu doanh nghiệp được hưởng các mức hỗ trợ khác nhau thì được lựa chọn mức hỗ trợ có lợi nhất cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp nhỏ và vừa do nữ làm chủ, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động nữ hơn có hồ sơ đáp ứng đủ điều kiện được ưu tiên hỗ trợ trước.

Hà Nội triển khai thực hiện Luật Hỗ trợ DNNVV

Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xây dựng Đề án Hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn Thành phố trình UBND Thành phố phê duyệt trong Quý III/2018.