Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp và dịch vụ Hương Sơn lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016, Báo cáo lương 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 2016, Kế hoạch SXKD và ĐTPT 5 năm 2016-2020, Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh 2014-2017, Tình hình thực hiện nhiệm vụ công ích 2016.

Tổng công ty Sông Đà công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2016, Thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016

Tổng công ty Xây dựng Sài Gòn công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 công ty mẹ, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Công ty TNHH MTV Thảo cầm viên Sài Gòn lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Tình hình hoạt động năm 2016.

Công ty TNHH MTV Dịch vụ công ích Quận 1 công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 kiểm toán độc lập

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Hà Nam lần đầu tiên công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Kế hoạch sản xuất kinh doanh 5 năm 2016-2020, Báo cáo tài chính 2016, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Báo cáo thực trạng quản trị 2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số điện toán Việt Nam công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức năm 2016, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số Hải Phòng công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính năm 2016 đã kiểm toán, Kết quả sản xuất kinh doanh 2014-2016

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Lào Cai công bố thông tin hoạt động

Thông tin công bố là Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.

123...Last