Theo đó, 07 tổ chức và 20 cá nhân thuộc tổ chức, 18 cá nhân độc lập vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương

Căn cứ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) (khoản 2, Điều 14 về Hỗ trợ thông tin, tư vấn và pháp lý) và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ DNNVV (Điều 13 về hỗ trợ tư vấn cho DNNVV), Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định số 842/QĐ- BCT ngày 16/3/2020 về việc quy định công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Công Thương và Quyết định số 155/QĐ-CTĐP ngày 29/12/2020 về việc công nhận tổ chức, cá nhân thuộc mạng lưới tư vấn viên hỗ trợ DNNVV ngành Công Thương của Cục Công thương Địa phương, Bộ Công Thương.

Theo đó, 07 tổ chức và 20 cá nhân thuộc tổ chức, 18 cá nhân độc lập vào mạng lưới tư vấn viên ngành Công Thương. Các tổ chức và cá nhân chủ yếu đến từ Trung tâm khuyến công và Xúc tiến thương mại; Trung tâm khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tại các địa phương. Lĩnh vực tư vấn hỗ trợ DNNVV ngành Công Thương được thực hiện trong các lĩnh vực: An toàn thực phẩm; Mặt hàng rượu; Mặt hàng thuốc lá; Mặt hàng khí; Hoạt động tham gia chuỗi phân phối sản phẩm ngoài nước; Tư vấn về đầu tư các loại nguồn điện; Hoạt động khuyến công; Hoạt động cụm công nghiệp; Cạnh tranh, bảo việ người tiêu dùng; Hỗ trợ tư vấn đầu tư, phát triển lĩnh vực hóa chất; Hỗ trợ xuất khẩu; Xúc tiến đầu tư phát triển; Ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại; Công nghiệp; Phòng vệ thương mại. 

AN GIANG 
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article