Nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa nghiên cứu, đổi mới công nghệ, tiếp nhận, cải tiến, hoàn thiện, làm chủ công nghệ thông qua các hoạt động nghiên cứu, đào tạo, tư vấn, tìm kiếm, giải mã, chuyển giao công nghệ; xác lập, khai thác, quản lý, bảo vệ và phát triển tài sản trí tuệ của doanh nghiệp.
Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được Quốc hội thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2018. Ngày 15/6/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 15/CT-TTg về việc tổ chức triển khai hiệu quả Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Để triển khai các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đồng thời trao đổi và nắm bắt các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị trong quá trình triển khai, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai thi hành Luật Hỗ trợ DNNVV.

                       Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Lê Quang Mạnh phát biểu khai mạc Hội nghị

Với kết cấu 4 chương, 35 điều khoản, Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa đã quy định về nguyên tắc, nội dung, nguồn lực hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; trách nhiệm của cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; áp dụng đối với các doanh nghiệp được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp đáp ứng các tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định của Luật này; cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nhà nước hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có trọng tâm, có thời hạn, phù hợp với mục tiêu hỗ trợ và khả năng cân đối nguồn lực, tôn trọng quy luật thị trường, phù hợp với điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:  a) Nguồn vốn tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;  b) Nguồn vốn hỗ trợ từ ngân sách nhà nước; c) Nguồn vốn hỗ trợ từ miễn, giảm thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tiền sử dụng đất và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật; và d) Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa được hưởng hỗ trợ của Nhà nước trong tiếp cận tín dụng, trong lĩnh vực thuế, kế toán, mặt bằng sản xuất, công nghệ; hỗ trợ cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mở rộng thị trường; thông tin, tư vấn và pháp lý; phát triển nguồn nhân lực. Ngoài chính sách hỗ trợ cơ bản nêu trên, Nhà nước thực hiện chính sách hỗ trợ trọng tâm đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh; doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo; doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị.

Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa quy định trách nhiệm của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan, tổ chức có liên quan trong triển khai thực thi chính sách của Nhà nước trong hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện công khai nội dung, chương trình, kết quả thực hiện hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác có liên quan. Tại cấp trung ương, các thông tin liên quan đến hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được đăng tải trên Cổng thông tin quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tại địa chỉ http://www.business.gov.vn. Việc thực hiện nội dung, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được kiểm tra, giám sát bởi các cơ quan có thẩm quyền, tổ chức, cá nhân tài trợ việc hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm cung cấp thông tin, tài liệu về doanh nghiệp kịp thời, đầy đủ, chính xác theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin, tài liệu đã cung cấp; Tuân thủ quy định của pháp luật; thực hiện các nghĩa vụ đối với Nhà nước; Thực hiện đúng cam kết với cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; Bố trí nguồn lực đối ứng để tiếp nhận, phối hợp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nguồn lực hỗ trợ.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức, cá nhân vi phạm quy định của Luật này thì bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Tháng 3/2018, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định quy định rõ các tiêu chí để xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, thế nào là Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, nội dung - mức hỗ trợ - cách tiếp cận các hỗ trợ cơ bản và hỗ trợ trọng tâm, phương thức lựa chọn doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa…

Đồng thời, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 38/2018/NĐ-CP (tháng 3/2018) quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo là việc nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư để thực hiện hoạt động kinh doanh thông qua việc góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo chưa phải là công ty đại chúng. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là quỹ được hình thành từ vốn góp của các nhà đầu tư tư nhân để thực hiện đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo là công ty được thành lập theo pháp luật về doanh nghiệp, có ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Nghị định này xác định địa vị pháp lý của các công ty đầu tư khởi nghiệp sáng tạo, quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo; xây dựng nguyên tắc chung làm cơ sở pháp lý cho các nhà đầu tư tư nhân khi cùng nhau góp vốn thực hiện hoạt động đầu tư khởi nghiệp sáng tạo thông qua hình thức quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không có tư cách pháp nhân, do tối đa 30 nhà đầu tư góp vốn thành lập trên cơ sở Điều lệ quỹ. Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo không được góp vốn vào quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo khác. Các nhà đầu tư của quỹ có thể thành lập hoặc thuê công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo. Công ty thực hiện quản lý quỹ có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thành lập quỹ và thông báo bổ sung ngành, nghề quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về đăng ký doanh nghiệp khi thực hiện quản lý quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo.

Căn cứ vào điều kiện ngân sách địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp giao cho tổ chức tài chính nhà nước của địa phương có chức năng đầu tư tài chính để thực hiện đầu tư vào doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. Tổ chức tài chính nhà nước của địa phương lựa chọn quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư đảm bảo tối thiểu các điều kiện quy định tại Điều 21 Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. Thời hạn đầu tư từ ngân sách địa phương tối đa là 05 năm kể từ thời điểm đầu tư. Thời điểm đầu tư là ngày ký kết hợp đồng đầu tư giữa tổ chức tài chính nhà nước của địa phương với doanh nghiệp nhận đầu tư. Trong thời hạn 05 năm kể từ thời điểm đầu tư, tổ chức tài chính nhà nước của địa phương tiến hành chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp nhận đầu tư cho nhà đầu tư tư nhân. Ưu tiên chuyển nhượng vốn cho quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo cùng đầu tư, cổ đông hiện hữu của doanh nghiệp nhận đầu tư.

Nhằm triển khai thực hiện quy định tại Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa  và Nghị định số 39/2018/NĐ-CP nói trên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Cục Phát triển doanh nghiệp) đang xây dựng 02 dự thảo Thông tư hướng dẫn hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa thay thế Thông tư liên tịch số 04/2014/TTTL-BKHĐT-BTC ngày 13/8/2014 hướng dẫn trợ giúp đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (xem “Dự thảo Thông tư hướng dẫn đào tạo nguồn nhân lực cho DNNVV”) và dự thảo Thông tư hướng dẫn việc tổ chức và hoạt động của mạng lưới tư vấn viên. Dự thảo Thông tư quy định tiêu chí chung tham gia mạng lưới tư vấn viên;  tổ chức tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa qua mạng lưới tư vấn viên; … Các Bộ, cơ quan ngang Bộ xây dựng mạng lưới tư vấn viên và ban hành tiêu chí công nhận cá nhân, tổ chức tư vấn đủ tiêu chuẩn tham gia mạng lưới tư vấn viên trong các ngành, lĩnh vực phụ trách.

Các đại biểu tham gia Hội nghị nêu các khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức triển khai các hỗ trợ quy định trong Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các văn bản liên quan như các xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, cách tiếp cận các hỗ trợ, việc lập Đề án hỗ trợ, nguồn kinh phí thực hiện hỗ trợ, sự phối hợp giữa các đơn vị trong hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đào tạo nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, tổ chức hoạt động tư vấn viên, ….. Các ý kiến góp ý sẽ được Ban Tổ chức xem xét trong quá trình xây dựng chính sách và triển khai hoạt động hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hồng Liên).

 

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article