Kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2014, tủ điện trung thế 24KV được coi là thiết bị trong nước đã sản xuất được.

Theo Quyết định số 8438/QĐ-BCT ngày 22 tháng 09 năm 2014 của Bộ Công thương về việc bổ sung Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được (xem Quyết định số 2840/QĐ-BCT ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Công thương) thì kể từ ngày 22 tháng 9 năm 2014, tủ điện trung thế 24KV, thuộc Nhóm 8537 trong Biểu thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế (ban hành kèm Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Bộ Tài chính) được coi là thiết bị trong nước đã sản xuất được.

Trước đó, ngày 19 tháng 2 năm 2014, Bộ Công thương cũng đã ban hành Quyết định số 1371/QĐ-BCT bổ sung xe mô tô và xe mô tô chuyên dụng vào Danh mục máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong nước đã sản xuất được.

Căn cứ theo Quyết định này, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo không khuyến khích nhập khẩu tủ điện trung thế 24KV và hạn chế tiếp cận ngoại tệ đối với thiết bị này. Đồng thời, các Tập đoàn, Tổng công ty, công ty nhà nước chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp lựa chọn trong hoạt động đấu thầu của các dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước theo tinh thần Chỉ thị số 494/CT-TTg ngày 20 tháng 4 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ (bảo đảm các điều kiện cạnh tranh tối đa cho các doanh nghiệp trong nước nhận được hợp đồng, tạo công ăn việc làm cho người lao động; chỉ tổ chức đấu thầu quốc tế khi hàng hóa, vật tư trong nước không đáp ứng được yêu cầu của gói thầu mua sắm hàng hóa, thiết bị hoặc theo yêu cầu của nhà tài trợ đối với những gói thầu thuộc dự án sử dụng vốn ODA (Minh Tú).
Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article