Việc cung cấp dịch vụ CNTT ở các cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng.

Quyết định quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước (sử dụng nguồn kinh phí chi sự nghiệp, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển và các nguồn vốn nhà nước hợp pháp khác) vừa được Thủ tướng Chính phủ ký tại Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2014.

Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) trong cơ quan nhà nước gồm:

- Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước;

- Hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh;

- Hoạt động liên quan đến hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin;

- Hoạt động khảo sát, lắp đặt, bảo hành, bảo trì, nâng cấp, đào tạo, chuyển giao, tư vấn về công nghệ thông tin; triển khai, quản trị, duy trì, vận hành, tích hợp hệ thống, kết nối liên thông các hệ thống thông tin;

- Hoạt động bảo đảm an toàn, bảo mật thông tin;

- Các hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin khác.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp quyết định hoặc ủy quyền quyết định cho người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc (Người có thẩm quyền) việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin dùng vốn ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý. Người có thẩm quyền quyết định đơn vị chủ trì ký kết hợp đồng và tổ chức triển khai, thực hiện việc thuê dịch vụ công nghệ thông tin (sau đây gọi tắt là Chủ trì thuê dịch vụ).

Chủ trì thuê dịch vụ thực hiện lập kế hoạch, dự án thuê dịch vụ công nghệ thông tin và trình lên Người có thẩm quyền để xem xét, phê duyệt. Chủ trì thuê dịch vụ được tự tổ chức điều chỉnh dự toán các hạng mục của kế hoạch, dự án.

Kế hoạch thuê dịch vụ công nghệ thông tin bao gồm: Thuyết minh kế hoạch và Dự toán (chi phí thuê dịch vụ CNTT, chi phí đầu tư nâng cấp, cải tạo cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp để thuê dịch vụ CNTT, chi phí quản lý thực hiện kế hoạch, dự án thuê dịch vụ, chi phí tư vấn, chi phí dự phòng, chi phí khác).

Việc lựa chọn nhà cung cấp và triển khai thực hiện cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước được thực hiện theo quy định tại Quyết định này, quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu và các quy định của pháp luật khác liên quan. Những nội dung chưa có quy định cụ thể tại Quyết định này hoặc trong pháp luật về đấu thầu thì được áp dụng theo "Quy chế đấu thầu, đặt hàng, giao nhiệm vụ cung cấp dịch vụ sự nghiệp công dùng ngân sách nhà nước" hoặc theo hướng dẫn của Bộ Tài chính về mua sắm tài sản.

Việc cung cấp dịch vụ CNTT ở các cơ quan nhà nước được thực hiện thông qua hình thức hợp đồng.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan đến hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong các cơ quan nhà nước có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì tổng hợp nhu cầu vốn đầu tư phát triển cho các hoạt động thuê dịch vụ công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước theo kỳ kế hoạch trung hạn 5 năm, hàng năm báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định để giao các Bộ ngành, địa phương thực hiện.

Quyết định này áp dụng đối với cơ quan nhà nước; doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin cho cơ quan nhà nước (nhà cung cấp dịch vụ) và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 02 năm 2015 (Nguyễn Lan).

Trở về đầu trang
Print: Print this Article Email: Print this Article Share: Share this Article